Arbeidstillatelse for spillere og trenere

For at en idrettsutøver eller trener skal kunne ta arbeid her i landet, må han/hun ha arbeidstillatelse. Søknader om arbeidstillatelser behandles av UDI. 

Det gjelder ulike regler for arbeids- og oppholdstillatelse avhengig av om arbeidstaker kommer fra et EU/EØS-land eller et såkalt tredjeland, som er land som ligger utenfor EU/EØS. 

Generelt om oppholdstillatelse for arbeidstakere fra tredjeland 

Oppholdstillatelse for arbeidstaker kan gis til utlendinger som har en arbeidsgiver i Norge, til tjenesteytere og til selvstendig næringsdrivende. Det er et vilkår for tillatelse at arbeidstakeren er over 18 år. 

En idrettsutøver som selv skal delta i idrett på høyt nivå, må søke oppholdstillatelse som faglært. Trenere kan også få denne typen tillatelse hvis de skal være trener for idrett på høyt nivå. 

Regelen om oppholdstillatelse som spesialister ble opphevet 15. januar 2013. Tidligere gjaldt det også en spesialbestemmelse for arbeidstakere som var idrettsutøvere og trenere på høyt nivå. Prinsippene fra de tidligere bestemmelsene er likevel videreført. Vi kommer tilbake til disse nedenfor. 

For at en idrettsutøver eller trener skal kunne få oppholdstillatelse som arbeidstaker i Norge må både de alminnelige vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere i henhold til utlendingsloven § 23 første ledd, og de spesielle vilkårene for oppholdstillatelse som faglært arbeidstaker i henhold til utlendingsforskriften § 6-1 være oppfylt. 

Vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakere, jf. utlendingsloven § 23 første ledd 
Vilkår om arbeidsgiver i Norge 
Arbeidstakeren må ha en arbeidsgiver i Norge. 
• Enhver som har ansatt en arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. 
• Definisjonen som i arbeidsmiljøloven § 1-8. 
• Den som i realiteten har ansvaret for arbeidstakeren. Hvem har ansvar for lønn og hvem har styringsretten.

Krav til lønns- og arbeidsvilkår 
Det er et krav at lønns- og arbeidsvilkår 
• Ikke er dårligere enn etter gjeldende tariffavtale eller regulativ for bransjen, eller 
• Ikke være dårligere enn det som er normalt for vedkommende sted og yrke.

Vilkår om konkret tilbud om arbeid 
Det må foreligge et konkret og aktuelt tilbud om arbeid. 
• Arbeidstilbudet skal utstedes av arbeidsgiveren på Utlendingsdirektoratets eget skjema: Arbeidstilbud (Offer of employment). 
• Skjemaet skal undertegnes av arbeidsgiveren og idrettsutøveren/treneren. 
Se UDIs skjema for Arbeidstilbud under våre standarddokumenter.

Vilkår om heltidsarbeid 
Det skal som hovedregel dreie seg om heltidsarbeid for én arbeidsgiver. Det kan det gjøres unntak fra kravet om heltidsarbeid, det vurderes om 
• redusert arbeidstid er vanlig i vedkommende yrke/bransje 
• dreier seg om en spesiell type kompetanse som det er et særlig behov for 
• om det dreier seg om et kortvarig arbeidsforhold 
• hvor stort avvik fra heltidsstilling det er spørsmål om. Normalt godtas 80 % stilling. 
• Det er uansett et minstekrav at stillingsprosenten er tilstrekkelig stor til å dekke underholdskravet. Dette kommer vi tilbake til nedenfor.

Det kan også gjøres unntak fra kravet om at arbeidsforholdet skal være hos én arbeidsgiver. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom utøver/trener også skal jobbe i en mindre stilling hos en sponsor. 

Ikke sammenhengende arbeidstilbud 
Det kan unntaksvis gis tillatelse til faglærte selv om det konkrete tilbudet om heltidsarbeid ikke er sammenhengende. I slike tilfeller foretar UDI en vurdering hvor det legges vekt på følgende vesentlige momenter: 
• Arbeidstakeren også har et arbeidsforhold i et annet land. 
• Arbeidstakeren har en særlig høy kompetanse som arbeidsgiveren i Norge har et spesielt behov for. 
• Samlet varighet av oppholdet/arbeidet i Norge. Det taler med tyngde mot å gi tillatelse dersom Arbeidstakeren faktisk skal oppholde seg og arbeide i Norge i mindre enn halvparten av tiden det søkes om tillatelse for. 
Momenter som kan ha betydning: 
• Det er vanlig i vedkommende yrke/bransje at arbeidstilbudet ikke er sammenhengende. 
• Det dreier seg om et kortvarig arbeidsforhold i Norge.

For øvrig vises det til at utlendinger etter nærmere regler er unntatt kravet om oppholdstillatelse for kortvarige arbeidsforhold, se utlendingsforskriften § 1-1 d) som vi kommer tilbake til nedenfor.

Spesielle vilkår for oppholdstillatelse som faglært mv., jf. utlendingsforskriften § 6-1 
Kompetansevilkåret – Arbeidstakeren må være faglært 
Utf. § 6-1 første ledd bestemmer at oppholdstillatelse kan gis når Arbeidstakeren ”minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå, har fagbrev eller utdanning fra høyskole eller universitet eller har spesielle kvalifikasjoner”. En søker som har slik kompetanse, betegnes som faglært.

• Minst er fagutdannet tilsvarende videregående skoles nivå 
Med dette menes yrkesrettet utdanning på videregående, som rørlegger, elektriker og helsefagarbeider. En allmennfaglig utdanning på videregående faller utenfor begrepet fagutdannet. 
• Fagbrev 
Det avgjørende for et fagbrev tatt i utlandet er at man har oppnådd samme kompetanse som man ville gjort, dersom man tok fagbrevet i Norge. 
• Utdanning fra høyskole eller universitet 
Kravet om utdanning fra høyskole eller universitet innebærer at det skal dreie seg om en fullført utdanning/grad, for eksempel sykepleier, ingeniør, bachelor-grad eller master-grad. 
• Spesielle kvalifikasjoner 
Arbeidstakeren kan i stedet for fagutdanning og fagbrev, ha såkalte spesielle kvalifikasjoner. Dette begrepet dekker to tilfeller.

For det første er spesielle kvalifikasjoner relevant innenfor de yrker der det i Norge finnes utdanning eller fagbrev. Dette er ikke så relevant for idrettsutøvere og trenere. I tillegg skal det mye til for at det i dette tilfellet gis tillatelse som faglært, og det stilles krav til grundig dokumentasjon.

For det andre er spesielle kvalifikasjoner relevant innenfor de yrker der det i Norge ikke finnes utdanning eller fagbrev. Det foretas en konkret og individuell vurdering av om: 
• Praksis som i omfang og art er noenlunde på linje med det som kan regnes som slik utdanning eller slikt fagbrev. 
• Idrettsutøver/trener har brukt flere år med målrettet kompetanseheving gjennom opplæring og praktisk arbeid. 
• Idrettsutøver/trener må kunne dokumentere hvordan kompetansen har blitt tilegnet.

Tidligere var det som nevnt spesialbestemmelser for oppholdstillatelse for arbeidstakere som var idrettsutøvere eller trenere. Selv om disse nå må søke arbeidstillatelse som faglærte, legges de tidligere spesialvilkårene til grunn i vurderingen om idrettsutøveren/treneren anses for å ha spesielle kvalifikasjoner, herunder: 
• Hvem kan få arbeidstillatelse som idrettsutøver/trener? 
o Utøver/trener er tilbudt arbeid som utøver/trener på høyt nivå. Det innhentes uttalelse fra NIF i denne sammenheng. 
o Kompetansen anses som absolutt nødvendig for virksomheten på grunn av økt satsning nasjonalt og internasjonalt, eller om det er nødvendig for videre drift. 
• Hvilke krav gjelder for arbeidsforholdet? 
o Arbeidstilbudet er heltidsarbeid. Dette blir vurdert hva som er normalt innenfor idrettsgrenen. 
o Én arbeidsgiver. 
o Lønns- og arbeidsvilkår skal ikke være dårligere det som ellers er normalt for vedkommende sted og idrett. Innbakt i lønnen kan være kjøregodtgjørelse, hjemreise, husleie osv. som til sammen utgjør normalt nivå innenfor idretten. 
o Underhold og bolig må være sikret. For at underhold skal regnes som sikret må lønnen være på minst 229 354 kr. 
o Arbeidstillatelsen må være knyttet til et bestemt arbeid/arbeidssted. I det tilfelle hvor klubber har flere lag, må arbeidstillatelsen knyttes til et bestemt lag, som regel førstelaget. Utøver/trener kan likevel være aktiv på andre lag innenfor klubben.

Tidligere ble det innhentet uttalelse fra Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) når det gjaldt om idretten var på tilstrekkelig høyt nivå. UDI kan fortsatt rådføre seg med NIF i slike saker, men har ikke videreført praksisen med å innhente uttalelse i hver eneste sak.

Vilkår om relevans 
Idrettsutøver/treners kompetanse må anses som relevant for stillingen. Ved vurderingen av om Arbeidstakerens kompetanse er å anse som relevant for stillingen ses det hen til stillingsbeskrivelsen i arbeidstilbudet, arbeidsgiverens egen uttalelse om hvilken kompetanse stillingen krever og hvorfor Arbeidstakerens kompetanse er relevant for stillingen, samt lønnsnivået. 
Dersom stillingen innebærer at ikke alle arbeidsoppgavene krever at Arbeidstakeren har kompetanse som faglært kan oppholdstillatelse likevel innvilges så lenge hoveddelen av stillingens arbeidsoppgaver krever slik kompetanse.

Oppholdstillatelse til selvstendige oppdragstakere 
Selvstendige oppdragstakere kan også på oppholdstillatelse, og dette reguleres av utl. § 24 og utf. § 6-14. Vilkårene er litt annerledes, men den selvstendige oppdragstakeren må også oppfylle vilkårene for faglært arbeidskraft, og bestemmelsene om lønn osv. er nesten tilsvarende som for faglærte arbeidstakere. 

Unntak fra kravet om oppholdstillatelse for arbeidsforhold 
Dersom utøver ikke skal ansettes hos en klubb Norge, kan man jobbe i landet i inntil tre måneder dersom man tilfredsstiller vilkåret i utf. § 1-1 d) for profesjonell idrettsutøver og medfølgende støtteapparat. 

Dette er stort sett aktuelt i forbindelse med et idrettsarrangement som World Cup i Holmenkollen eller Bislett Games. 

En idrettsutøver som skal trene/prøvespille (uten kontrakt med norsk arbeidsgiver), faller ikke inn under denne unntaksbestemmelsen. Denne typen aktivitet anses ikke som arbeid i utlendingslovens forstand. Idrettsutøver har da opphold på bakgrunn avbesøksvisum, jf. utf.§ 3- 4a, eller fordi han eller hun er unntatt fra visumplikten, jf. utf. § 3-1. 
En idrettsutøver som inngår kontrakt med en norsk klubb, kan etter signeringen av kontrakten hverken trene med eller spille for klubben, før en oppholdstillatelse er innvilget. 

Frivillig vederlagsfritt arbeid som ikke krever oppholdstillatelse 
Det gjelder unntak fra kravet til oppholdstillatelse for utlendinger som skal utføre frivillig vederlagsfritt arbeid idrettslag og lignende, jf. utf. § 1-1 bokstav a). Det er en forutsetning at arbeidet: 
o Normalt utføres av medlemmer uten godtgjøring. 
o Består i å hjelpe til ved arrangementer, loppemarkeder og loddsalg, distribusjon av opplysningsmateriell, rengjøring av lokaler på dugnad og lignende. 
o Ikke omfatter aktivitet som normalt utføres av lønnete ansatte eller tjenester som normalt kjøpes av næringsdrivende. 
o Ikke omfatter oppdrag der formålet er inntektsgivende virksomhet som idrettslaget driver i konkurranse med regulær næringsvirksomhet. Deltagelse i inntektsgivende arbeid som sporadiske kakelotteri, loppemarked, rengjøring eller flytting på dugnad og lignende godtas.

Vederlagsfritt arbeid som nevnt i første ledd, må maksimalt være på 30 timer i uken, men kan overstiges i forbindelse med treningsleire og konferanser av lengre varighet, for eksempel Norway Cup. 

Standard dokumenter

Relevant lovgivning