Merverdiavgift - Utstyr, anlegg og billetter (pr 1/1 – 2020)

1. Innledning

Det ble i 2010 etablert nye regler og ordninger for idretten hva gjelder merverdiavgift (mva). Kort oppsummert kan disse angis som følger:

  • Rett til kompensasjon for mva-kostnader ved kjøp av varer og tjenester til bruk i idretten

  • Rett til kompensasjon for mva-kostnader ved oppføring av idrettsanlegg

  • Nye regler for beregning av merverdiavgift på billetter som gir adgang til idrettsarrangementer

 

Ovennevnte regler og ordninger behandles kort nærmere i det følgende. For detaljert informasjon vedrørende ordningene vises det til Norges Idrettsforbunds hjemmeside .

 

2. MVA-kompensasjon ved kjøp av varer og tjenester

Det er etablert en ordning for mva-kompensasjon med bakgrunn i følgende:

”Formålet med ordningen er å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester basert på årsregnskap ett år tilbake i tid.”

 

Mva-kompensasjon gis etter en søknadsmodell som for idrettens del administreres av NIF.

 

Hvem kan søke?

Både idrettslag og selskaper (AS) heleid av idretten kan søke om mva-kompensasjon, ”forutsatt at det kan dokumenteres at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i aksjeselskapet. Eventuelt økonomisk overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet, og ved oppløsning av aksjeselskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet.”

 

Fra 2019 er det også et vilkår at søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

 

Hvilke kostnader omfattes?

Samtlige driftskostnader unntatt finanskostnader, herunder også kostnader/investeringer i maskiner/utstyr. Investeringer/påkostninger på anlegg omfattes ikke da dette reguleres i egne bestemmelser.

 

Kompensasjonens størrelse

NIF søker på vegne av hele idretten, jfr. over, og det legges en sjablongmessig beregning til grunn som p.t. er 7 % av idrettslagets/aksjeselskapets omsetning. Søknadsfrist fastsettes årlig av NIF.

 

3. MVA-kompensasjon ved oppføring av idrettsanlegg

Det er i forskrift fra Kulturdepartementet (KUD) fastsatt regler for mva-kompensasjon ved oppføring av idrettsanlegg. Kompensasjonen er rammestyrt, herunder ved at de årlige rammer fastsettes av Stortinget (for 2019 ble det bevilget ca kr 271 millioner som innebar 100 % dekning). Dersom bevilget ramme ikke er tilstrekkelig, skal det foretas en forholdsmessig avkortning.

 

Hvem kan kreve MVA-kompensasjon?

Alle som er berettiget til å søke om spillemidler kan søke om mva-kompensasjon, herunder:

a) Idrettslag i NIF

b) AS/ASA/stiftelser iht KUDs regler

 

Det er i tillegg et vilkår at spillemiddelsøknad må være godkjent.

 

Kommuner/fylkeskommuner/kommunale foretak omfattes ikke av kompensasjonsordningen.

 

Hva omfattes?

MVA på varer/tjenester som betales til oppføring eller rehabilitering av idrettsanlegg hvor idrettslag eller godkjent innretning er tiltakshaver, og herunder kun til ”tilskuddsberettigede” elementer, dvs anleggselementer (ikke tribuner, veier, p-plasser). Anleggsmaskiner, driftsutstyr (egne regler), driftskostnader omfattes ikke

 

Hvor mye?

Søkerne har rett til full mva-kompensasjon, men det følger en begrensning i forhold til den årlige rammen, jfr ovenfor.

 

Dersom søkeren er mva-registrert med rett til delvis fradrag kan søkeren få det resterende (helt eller delvis) i kompensasjon. ”Restbeløp” kan ikke overføres/søkes om til påfølgende år.

 

Øvrige vilkår (oppsummert):

- Byggearbeidet må være igangsatt etter 01.01.2010

- Anlegget må være ferdigstilt på søknadstidspunktet

- Det må utarbeides anleggsregnskap

- Krav til revisorgodkjennelse

- Krav til 10 års oppbevaring av dokumentasjon

 

Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrerer ordningen.

 

4. Merverdiavgift på billetter

Fra 01.07.2010 ble det etablert en særskilt mva-sats på 8 % hva gjelder salg av inngangsbilletter samt utleie av møterom/lokaler i idrettsanlegg (losjer, møterom). Parkerings-, serverings- og reklametjenester omfattes ikke av den nye satsen, og skal følge de ordinære mva-satser.

 

Hvem omfattes?

Idrettslag (og evt selskap/AS) med minst kr 3 millioner i billettomsetning over 12 mnd, samt fotballagene i eliteserien og 1. divisjon menn samt ishockeyklubbene i eliteserien for menn.

Det er gjort unntak for enkeltstående idrettsarrangementer, dvs max ett arrangement pr år/ikke to eller flere år på rad.

 

Konsekvens:

Innføringen av den særskilte mva-satsen på 8 % innebærer at idrettslaget/selskapet har rett til fradrag for anskaffelser til arrangementet, herunder anleggsoppføring, tribuneleie, personalleie, utstyr mv. Dette kan følgelig gi betydelige besparelser for idrettslagene i motsetning til situasjonen slik den var tidligere.