Innledning - idrettslag som arbeidsgiver

Et idrettslag er et selvstendig rettssubjekt som kan pådra seg arbeidsgiveransvar på lik linje med andre rettssubjekter. Det er vanlig at idrettslag av en viss størrelse har ansatte trenere og utøvere samt administrativt personell (daglig leder, sekretærer mv).

Et idrettslag står ikke i noen særstilling for så vidt gjelder de rettigheter og plikter som følger av den alminnelige sivil- og strafferettslige lovgivningen, og de samme lovregler vil derfor komme til anvendelse for idrettslag som arbeidsgivere som for andre arbeidsgivere. Skattelovgivningen, trygdelovgivningen og arbeidsrettslovgivningen inneholder sentrale og viktige regler/bestemmelser som idrettslagene plikter å overholde på lik linje med andre arbeidsgivere. Det eksisterer imidlertid visse særregler for idrettslag. De fleste av disse vil bli gjennomgått her, men vi understreker at gjennomgangen ikke er uttømmende.

Relevant lovgivning