Artistskatt for idrettsutøvere (pr 1/1 - 2020)

Artistskatteloven kommer til anvendelse når utenlandske idrettsutøvere utfører arbeid i Norge i mindre enn 183 dager i løpet av 12 måneder eller 270 dager innenfor en 36 måneders periode, fordi han/hun ikke regnes som «skattemessig bosatt» i Norge, jf. folketrygdloven § 2-1.
 

Bestemmelsen kommer for eksempel til anvendelse for fotballspillere fra en europeisk fotballklubb som skal spille UEFA Europa League i Norge, skiskyttere som skal delta i World Cup i Holmenkollen eller en utenlandsk høydehopper som skal delta i Bislett Games. Bestemmelsen kommer også til anvendelse for utøvere/spillere som leies inn for kortere perioder, for eksempel for en halv sesong.

 

Plikter for arbeidsgiver

Den som engasjer utenlandsk idrettsutøver må melde fra til Sentralskattekontoret for utenlandssaker. På bakgrunn av de opplysninger som sendes inn vil Sentralskattekontoret for utenlandssaker utstede en oppgjørsblankett til arbeidsgiver.

 

Arbeidsgiver plikter deretter å fylle ut blanketten:

· beregne skatten

· foreta trekk i forbindelse med utbetalingen av honoraret, samt

· innbetale artistskatten

 

Skattesatsen fastsettes årlig av Stortinget, og er for 2020 satt til 15 %.

 

Skattegrunnlaget

Skattegrunnlag etter artistskatteloven er idrettsutøverens bruttoinntekt for opptredenen/arbeidet i Norge. Dette omfatter alt økonomisk vederlag som opptjenes.

 

Dersom idrettsutøveren får dekket egne utlegg for kostnader i forbindelse med arrangementet/arbeidet skal verdien av disse inngå i skattegrunnlaget. Disse får utøver fradrag for mot dokumentasjon. De utgifter som arbeidsgiver dekker til idrettsutøverens reise, kost, losji og agentprovisjon, inngår ikke i skattegrunnlaget.

 

Dersom oppholdet blir forlenget

Dersom idrettsutøveren opphold overstiger 183 dager i løpet av en 12 måneders periode, eller 270 dager i løpet av en 36 måneders periode, blir idrettsutøveren «skattemessig bosatt» i Norge. Da skal utøver beskattes etter den alminnelige skatteloven. Skatten vil da bli beregnet fra og med året forut for det år idrettsutøveren blir «skattemessig bosatt». Dette innebærer at idrettsutøverens inntekt er skattepliktig til Norge, og gjelder fra første dag arbeidsytelsen skjer i Norge.

 

Arbeidsgiveravgift

Etter folketrygdloven § 23-3, 1.ledd plikter arbeidsgiver å betale arbeidsgiveravgift ”av lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som han plikter å innberette”. Dette innebærer at arbeidsgiver i utgangspunktet alltid skal betale arbeidsgiveravgift for sine ansatte.

I artistskatteloven er det imidlertid forutsatt at arbeidsgiver ikke skal betale arbeidsgiveravgift så lenge arbeidstaker ikke regnes som «skattemessig bosatt» her i Norge.

 

Lønns- og trekkoppgave

Det skal heller ikke sendes lønns- og trekkoppgave over honorarer til utenlandske artister mv som beskattes med artistskatt. Når utøver blir «skattemessig bosatt» i Norge, inntrer også plikten til å sende lønns- og trekkoppgave.

 

Medlemskap i Folketrygden

En idrettsutøver eller trener som oppholder seg for en kortere periode i Norge, og hvor oppholdet ikke er ment å vare utover 12 måneder, har ikke pliktig medlemskap i folketrygden.
 

Så lenge idrettsutøveren og treneren arbeider/oppholder seg her i landet har de mulighet til å bli frivillige medlemmer i Folketrygden, og få medlemsrettigheter på lik linje med pliktige medlemmer.

 

Dersom idrettsutøver eller trener er sikret gjennom forsikrings- eller trygdeordninger i sitt hjemland er det ikke nødvendig med en frivillig medlemskap. Samtidig vil det for enkelte være betryggende å være medlem her i Norge, hvor vi har relativt gode ordninger sammenlignet med andre land utenfor EU/EØS.

 

Skatteplikt i utlandet

Det er viktig å huske på at så lenge idrettsutøver skatter til Norge etter artistskatteloven, regnes han som «skattemessig bosatt» i det landet han kommer fra. Dette medfører også plikter for utøver som det er viktig at han/hun er klar over. Det anbefales derfor at klubben og utøver tydelig dokumenterer inntekter, utgifter og skattetrekk for å forhindre at utøver blir dobbeltbeskattet eller får andre problemer med skattemyndighetene i utlandet.