Adgang til midlertidige ansettelser

Etter arbeidsmiljøloven av 2005 § 14-9 (1) bokstav e) kan idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten ansettes i midlertidige kontrakter.
 

Hva som omfattes av idrettsutøvere, idrettstrenere og dommere, er relativt klart, men hva som menes med "andre ledere innen den organiserte idretten" er uklart. Lovens forarbeider gir ingen klare definisjoner hva gjelder omfanget av bestemmelsen, men de antyder at loven ikke er uttømmende. Det foreligger - etter hva vi er kjent med - heller ingen rettsavgjørelser som definerer omfanget av bestemmelsen. Etter vår mening bør lovgiver presisere begrepet nærmere slik at idretten kan få bedre forutberegnlighet hva gjelder midlertidige ansatte.
 

Fysioterapeuter, medisinsk personell og øvrig støttepersonell innen toppidretten, ansettes ofte på midlertidige ansettelseskontrakter. Slike stillinger faller etter vår mening utenfor lovens ordlyd (ettersom de som regle ikke er ledere), men ettersom lovens forarbeider gir uttrykk for at ordlyden ikke er uttømmende, kan det argumenteres for at også slike stillinger omfattes av retten til å ansette midlertidig. Situasjonen er imidlertid uavklart, og det må enten en rettasvgjørelse eller en lovenpresisering til for å avklare denne problemstillingen.

Relevant lovgivning